Regulamin sklepu internetowego styropian-sklep.com

§1 – Postanowienia wstępne

Sklep internetowy styropian-sklep.com, dostępny pod adresem internetowym www.styropian-sklep.pl, prowadzony jest przez Nowa-System s.c. Materiały Budowlane z siedzibą przy ul. Kazimierza Twardowskiego 5, 70-100 Szczecin, numer NIP 8522585156 i numer REGON 320959261.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 – Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Nowa-System s.c. Materiały Budowlane z siedzibą przy ul. Kazimierza Twardowskiego 5, 70-100 Szczecin, numer NIP 8522585156 i numer REGON 320959261.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym styropian-sklep.com
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Minimum logistyczne – minimalna ilość produktów tego samego rodzaju lub tego samego producenta, która umożliwia realizację zamównienia przez Sklep. Szczegóły dotyczące minimum logistycznego są dostępne na stronie produktu lub przez kontakt ze sklepem z wykorzystaniem formularza lub telefonu kontaktowego.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§3 – Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Kazimierza Twardowskiego 5, 70-100 Szczecin
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@styropian-sklep.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 69 1240 3927 1111 0010 5399 3563 Pekao SA.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


§4 – Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 72.0.3626, Mozilla Firefox 65.0.2, Microsoft Edge 44.18323
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.


§5 – Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§6 – Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • kod pocztowy
  • kraj
  • miasto
  • nazwisko
  • imię
  • telefon
  • adres e-mail
  • adres wysyłki
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3


§7 – Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Zasady składania zamówienia nie dotyczą produktów znajdujących się w kategorii “styropian” i kategoriach podrzędnych oraz kategorii “wełna” i kategoriach podrzędnych. Szczegóły sposobu zamówienia i wysyłki produktów z kategorii “styropian” i kategorii podrzędnych są zdefiniowane w §9

§8 – Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska – nie obejmuje produktów i zamówień o objętości powyżej jednego metra sześciennego oraz wszystkich produktów w kategorii “wełna” (https://styropian-sklep.com/kategoria/welna/).
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Twardowskiego 5/7, 70-100 Szczecin
  3. Dostawa styropianu i innych materiałów wielkogabarytowych o objętości powyżej jednego metra sześciennego. Dla produktów wielkogabarytowych, miejsce rozładunku powinno umożliwiać wjazd oraz wyjazd pojazdom ciężarowym o ładowności do 12 ton i wymiarach: szerokość 3m, wysokość 4m, długość 18,75m.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne realizowane przez P24 (dawniej Przelewy24)
  3. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i podstronie “Zamówienie”.
 4. W przypadku produktów z określonym minimum logistycznym, koszty dostawy dotyczą zamówienia, które spełnia warunki określone w minimum logistycznym dla danego produktu lub grupy produktów.

§9 – Zamawianie styropianu z opcją bezpłatnej wysyłki

Zamówienie styropianu w sklepie internetowym styropian-sklep.com z bezpłatną wysyłką jest możliwe tylko po spełnieniu następujących warnuków:

 1. wielkość jednego zamówienia powinna mieścić się w zakresie od 80 do 360 paczek styropianu jednego producenta
 2. Dla produktów wielkogabarytowych jak styropian, miejsce rozładunku powinno umożliwiać wjazd oraz wyjazd pojazdom ciężarowym o ładowności do 12 ton i wymiarach: szerokość 3m, wysokość 4m, długość 18,75m.
 3. Dla pojazdów ciężarowych bez przyczepy (SOLO), należy zgłosić uwagi w polu “uwagi do zamówienia”. W przypdku ograniczeń tonażowych na drodze prowadzącej do wskazanej lokalizacji, należy wystąpić do Urzędu Gminy o pozwolenie na wjazd pojazdu ciężarowego z zamówieniem.

Spełnienie warunków zawartych w §9 pkt. 1-3 jest wymagane do złożenia zamówienia w opcją bezpłatnej dostawy na terenie Polski.

W przypadku, gdy zamówienie składane w sklepie styropian-sklep.com nie spełnia wymagań określonych §9 pkt. 1-3, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dostawa Styropianu

Dostawa styropianu jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty. Termin dostawy styropianu wynosi od 2 do 10 dni roboczych i jest uwarunkowany od działań logistycznych. Samochód ciężarowy może wyruszyć w wyznaczoną trasę po skompletowaniu pełnego ładunku (około 360 paczek)

Pojazd ciężarowy wyrusza z zamówieniami do kilku klientów, którzy znajdują się na wyznaczonej wcześniej trasie. Kierowcy dostarczający styropian, nie mają upoważnienia do jego rozładunku oraz przyjmowania jakiejkolwiek zapłaty. Rozładunek styropianu odbywa się przez “Zamawiającego”. Przy rozładunku styropianu o powierzchni około 30 metrów kwadratowych, wymagana jest pomoc conajmniej dwóch osób. Zamawiający jest zobowiązany do wskazania bezpiecznego miejsca rozładunku styropianu. Podczas odbioru zamówienia, Zamawiający ma możliwość odnotowania szczegółów oraz niezgodności zamówienia w dokumencie WZ.

Zamówienie na wybrany dzień jest traktowane jako zamówienie indywidualne, które wiąże się z kosztem od 400 do 1500 zł netto w zależności od miejsca dostawy zamówienia.


§10 – Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może anulować zamówienie przez wysłanie maila lub kontakt telefoniczny. Sprzedawca może również zmienić elementy i warunki zamówienia przez kontakt mailowy z zamawiającym.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi trzy dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. Szczegółowe informacje o terminie realizacji zamówienia znajdują się w opisie produktu.
 9. Każde zamówienie o wartości większej niż 600 złotych netto musi być potwierdzone telefonicznie przez zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych w celu potwierdzenia aktualności oferty ze strony sklepu.
 10. A” w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 11. B” w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 12. C” w przypadku zamówienia Produktów z indywidualnie określonym minimum logistycznym, termin dostawy i szczegóły realizacji zamówienia znajdują się w opisie produktu.
 13. Dla produtków w kategorii styropian i wełna, minimum logistyczne zamówienia wynosi 80 paczek.
 14. Sklep ma prawo do zmiany terminu dostawy lub anulowania części zamówienia po urzednim poinformowaniu klienta. Akceptacja zmiany terminu dostawy, kosztów dostawy wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego. Anulowanie zamówienia nie wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego i odbywa się drogą mailową lub telefoniczną ze strony Sklepu.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy


Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Kazimierza Twardowskiego 5, 70-100 Szczecin, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje


W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail reklamacje@styropian-sklep.com lub drogą pocztową na adres ul. Kazimierza Twardowskiego 5, 70-100 Szczecin.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Kazimierza Twardowskiego 5, 70-100 Szczecin.

Aktualizacje regulaminu:

Regulamin sklepu ważny dla zamówieniń składanych do dnia 28.08.2022r – pobierz załącznik